પરીક્ષા

admin

Useful information with exam planning file, exam arrangement, paper distribution all details

Useful information with exam planning file, exam arrangement, paper distribution all details પરીક્ષા આયોજન ફાઇલ, પરીક્ષા ગોઠવણી, પેપર વહેંચણી તમામ વિગતો સાથે ઉપયોગી માહિતી  Exam time planning in ...

WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!