પાઠ્યપુસ્તક

admin

ધોરણ 9 પાઠ્યપુસ્તક : STD 9 ALL TEXT BOOKS

ધોરણ 9 પાઠ્યપુસ્તક : STD 9 ALL TEXT BOOKS ગુજરાતી – અહિ ક્લિક કરો ગણિત – અહિ ક્લિક કરો ગણિત નમુનારુપ પ્રશ્નો – અહિ ક્લિક કરો વિજ્ઞાન – ...

admin

ધોરણ 8 ના પાઠ્યપુસ્તક : Textbook of Class 8

ગુજરાતી સેમ ૧ – અહિ ક્લિક કરો ગુજરાતી સેમ ૨ – અહિ ક્લિક કરો ગણિત – અહિ ક્લિક કરો વિજ્ઞાન – અહિ ક્લિક કરો હિંન્દી સેમ 1 – ...

admin

ધોરણ 7 પાઠ્યપુસ્તક: STD 7 ALL TEXT BOOK

ગુજરાતી સેમ ૧ – અહિ ક્લિક કરો ગુજરાતી સેમ ૨ – અહિ ક્લિક કરો ગણિત – અહિ ક્લિક કરો વિજ્ઞાન – અહિ ક્લિક કરો હિંન્દી સેમ 1 – ...

admin

ધોરણ 6 પાઠ્યપુસ્તક: STD 6 ALL TEXT BOOK

ગુજરાતી (પલાશ) – અહિ ક્લિક કરો ગણિત – અહિ ક્લિક કરો વિજ્ઞાન – અહિ ક્લિક કરો હિંન્દી સેમ 1 – અહિ ક્લિક કરો હિંન્દી સેમ 2 – અહિ ...

admin

ધોરણ 5 પાઠ્યપુસ્તક: STD 5 ALL TEXT BOOK

ગુજરાતી(કેકારવ) – અહિ ક્લિક કરો ગણિત – અહિ ક્લિક કરો પર્યાવરણ – અહિ ક્લિક કરો હિંન્દી – અહિ ક્લિક કરો અંગ્રેજી – અહિ ક્લિક કરો ગુજરાતી (કુક્કુટ) – ...

admin

ધોરણ 4 પાઠ્યપુસ્તક: STD 4 ALL TEXT BOOK

ગુજરાતી(કુહૂ) – અહિ ક્લિક કરો ગણિત – અહિ ક્લિક કરો પર્યાવરણ – અહિ ક્લિક કરો હિંન્દી – અહિ ક્લિક કરો અંગ્રેજી – અહિ ક્લિક કરો ગુજરાતી (પતરંગો) – ...

admin

ધોરણ 3 પાઠ્યપુસ્તક: STD 3 ALL TEXT BOOK

ગુજરાતી(કલશોર) – અહિ ક્લિક કરો ગણિત – અહિ ક્લિક કરો પર્યાવરણ – અહિ ક્લિક કરો ગુજરાતી (મયુર) (ગુજરાતી દ્વિતીય ભાષા) – અહિ ક્લિક કરો   પ્રસ્તાવના   પ્રાથમિક શિક્ષણ ...

admin

ધોરણ 2 પાઠ્યપુસ્તક: STD 2 ALL TEXT BOOK

ગુજરાતી(કલ્લોલ) -પર્યાવરણ – અહિ ક્લિક કરો ગણિત – અહિ ક્લિક કરો ગુજરાતી (બુલબુલ)-પર્યાવરણ (ગુજરાતી દ્વિતીય ભાષા) – અહિ ક્લિક કરો     પાઠ્યક્રમ : પાઠ્યક્રમ વર્ગવાર અને વિષયવાર ...

admin

ધોરણ 1 પાઠ્યપુસ્તક: STD 1 ALL TEXT BOOK

ગુજરાતી(કલવર) -પર્યાવરણ – અહિ ક્લિક કરો ગણિત – અહિ ક્લિક કરો ગુજરાતી (કલકલિયો)-પર્યાવરણ (ગુજરાતી દ્વિતીય ભાષા) – અહિ ક્લિક કરો   રાષ્ટ્રીય અભ્યાસક્રમનીરૂપરેખા : NCF 2005 એ ખૂબ ...

admin

ધોરણ 10 પાઠ્યપુસ્તક: Class 10 Textbook

Class 10 Textbook : શિક્ષણ સર્વોદય ના તમામ વાંચક મિત્રોને મારા હ્યદય પુર્વક નમસ્કાર. આ લેખ મા અમે તમારા માટે લઇ આવ્યા છે બાલવાટિકા ના વિદ્યાર્થીઓ,શિક્ષકો તેમજ વાલીઓ ...

WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!