બાલવાટિકા

admin

અધ્યયન નિષ્પત્તિઓ વર્ષ 2024-25 ,Adhyayan Nishpatti STD 1 to 8 GCERT 2024-25

Larning outcomes 2024-25 std 1 to 8 : અહીં ધોરણ 1 થી 8 ની અધ્યયન નિષ્પત્તિઓ આપવામાં આવી છે. GCERT દ્વારા તૈયાર કરાયેલ આ અધ્યયન નિષ્પત્તિઓ વર્ષ 2024-25 ...

admin

બાલવાટિકા ની તમામ માહિતી (All information of Balwatika)

    મહત્વપૂર્ણ લિંક જુલાઈ સાપ્તાહિક આયોજન (સપ્તાહ 1) જુલાઈ સાપ્તાહિક આયોજન (સપ્તાહ 2) જુલાઈ સાપ્તાહિક આયોજન (સપ્તાહ 3) બાલવાટિકા ડે ટુ ડે આયોજન ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ...

admin

Best Preschool Balvatika Activites Materials

Balvatika” is a term commonly used in India, specifically in the Gujarati language, to refer to a children’s park or playground. The word “bal” means “child” or “children” ...

WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!