પ્રશ્નબેન્ક સમય પત્રક/એકમ કસોટી  | Unit Test (Question Bank) Time Table 2024

By admin

Updated on:

Unit Test (Question Bank) Time Table 2024

અગત્યની લીંક

એકમ કસોટી (સામાયિક મૂલ્યાંકન ) (PAT) – દ્વિતીય સત્ર 2023-24 પ્રશ્ન બેંક ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.

BankSathi: Earn From Anywhere App
Start Your Business with Zero Investment and Earn over Rs 1 lakh Every Month.
Join BankSathi today and embark on your own business journey with zero investment, earning more than Rs. 1 lakh every month.
BankSathi is a leading earning app that offers a platform for starting your business with no upfront costs.
1. Simply download the app.
2. Register as a BankSathi advisor.
3. Start sharing financial products from renowned brands such as HDFC Bank, Kotak Bank, SBI, AU Bank, Axis Bank, and many more with your network.
Earning money has never been easier! At BankSathi, you are your own boss. Whether you choose to work from your couch or a cafe, for 4 hours or the entire day, the decision is entirely yours.
Share the product links with friends, family, and customers who are seeking financial products, and guide them through the process.
As a BankSathi advisor, you provide unbiased advice to customers on various financial products like loans, insurance, credit cards, and many more. When a product is sold, you earn a commission and receive instant payouts that can be transferred to your bank account.
Here’s how you can become a BankSathi Advisor:
1. Download the BankSathi app on your smartphone.
2. Sign up and register as an advisor.
3. Add leads to your profile.
4. Assist customers in comparing financial products from various banks and NBFCs.
5. Help them find the most suitable offer.
6. Convert leads into sales.
7. Earn commissions on each financial product you sell.
8. Enjoy instant payouts and transfer funds to your bank account or Paytm wallet.
Benefits of becoming a BankSathi Advisor:
– Work from the comfort of your home or office.
– Earn more than Rs. 1 lakh every month.
– Receive guaranteed payment on every converted lead in minimum time.
– Earn 10% of the earnings of those you refer to the app for every sale they make.
– Enjoy flexible working hours, working as much as you desire.
Exciting Features that Simplify Your Journey:
– Access an extensive range of financial products from leading banks and NBFCs.
– Enjoy instant payouts, withdraw money anytime, and transfer funds to your bank account or Paytm.
– Build your team by inviting more people and boost your earnings.
– Utilize the ‘My Customer’ option to manage and track customer data.
– Participate in live training sessions to enhance your sales skills and expand your team.
– Stay updated on ever-evolving offers and plans.
– Keep track of your finances with your wallet.
– Compare quotes and provide customers with the best offers.
– Track leads at any time.
– Earn 10% of the earnings of your referred friends and family.
– Access marketing tools to boost your business and build customer trust.
– Secure your app with features like MPin and fingerprint lock.
– Watch free training videos to enhance your product knowledge.
– Instantly resolve queries with customer support.

એકમ કસોટી ટાઇમ ટેબલ ધોરણ ૩ થી ૫

એકમ કસોટી ટાઇમ ટેબલ ધોરણ ૬ થી ૮

Financial Products available:
– Credit cards
– Loans
– Insurance
– Savings accounts
– Demat accounts
– Credit lines
– EMI cards
– Buy now, pay later
Our Leading Partners include:
– HDFC Bank
– Kotak Bank
– Bajaj Finserv
– IndusInd Bank
– Yes Bank
– AU Small Finance Bank
– American Express
– Standard Chartered
– SBI
– Paytm Money
– m,Stock
– Nuvama
– Upstox
– And many more renowned brands…
Our Journey So Far:
– Authorized by IRDAI
– Empowered 15 Lakh+ Advisors
– Present in 681+ cities across the country
– 100 Crore+ advisor’s income

પ્રશ્નબેન્ક સમય પત્રક/એકમ કસોટી  | Unit Test (Question Bank) Time Table 2024

admin

મારું નામ પ્રકાશ બાગુલ છે હું છેલ્લા 2012 થી બ્લોગિંગ ક્ષેત્રમાં જોડાયેલો છું. બાર વર્ષના અનુભવ ના આધારે આ વેબસાઇટ તૈયાર કરેલી છે. બ્લોગિંગ ક્ષેત્રમાં મને ખૂબ જ મજા આવે છે.

---Advertisement---

Related Post

ELECTION COMMISSION : આજે સાંજે ચૂંટણી પંચ કરી શકે છે મોટી જાહેરાત

ELECTION COMMISSION : આજે સાંજે ચૂંટણી પંચ કરી શકે છે મોટી જાહેરાત 2024 (LOKSABHA – 2024) ની ચૂંટણીને લઇને તમામ પાર્ટીઓએ કમર કસી લીધી છે ત્યારે આજે સાંજે ...

Dinvishesh 2024

Description Dinvishesh Application is use to provide every day special infolike birthday,vishesh info of day. and user easy share this info toother user via whatsapp and sms App ...

Mahadev Photo Editor App

Mahadev Photo Editor App Mahadev Photo Editor : Mahadev Photo Editor : Shiva Photo Editor. Mahadev Photo Editor has best collection of background You can set your image using ...

RTE Gujarat Admission 2024-25 (RTE ગુજરાત પ્રવેશ 2024)

RTE Gujarat Admission 2024-25 (RTE ગુજરાત પ્રવેશ 2024) The Gujarat Education Board declares the dates for the Right To Education (RTE) Gujarat Admissions. Students whose families cannot afford to pay ...

Leave a Comment

WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!